Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
fxckyox
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
fxckyox
3106 cf3e
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
4368 de5c
fxckyox
7477 bc97 500
Reposted fromunco unco viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox

A jak wrócę musimy się w końcu napić.
Upić.
Upierdolić tak jak dawniej­. 

— zupa.
Reposted fromplumi plumi viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
Gdyby buddyzm zapanował na Zachodzie, większość z nas robiłaby dokładnie to samo, co dziś, tyle że byłoby w tym więcej zabawy i mniej poczucia winy.
— Lama Ole Nydahl
Reposted fromchich chich viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
3021 125d
Reposted fromochgod ochgod viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
Więc na koniec jednym zdaniem: zawsze miej odwagę, by żyć. Nigdy nie bój się, że popełnisz błąd. Choćby nie wiem, co się wydarzyło miej odwagę, by być sobą.
— Mateusz Czarnecki
fxckyox
A jak wyj­dzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. 
— Tadeusz Różewicz.
fxckyox
0161 843e 500
Wind
fxckyox
7238 1954
Reposted fromZuzanka Zuzanka viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
2408 9a93
Reposted frommhsa mhsa viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
3132 a16f
fxckyox
0010 780d
fxckyox
fxckyox
5071 2660
fxckyox
fxckyox
1284 bac8
Reposted frommisza misza viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl